Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Ekleziologija

ekleziològija [gr. ekklēsia — bažnyčia + ↗ …logija], teol. skyrius, įrodinėjantis bažnyčios šventumą, neklystamumą, jos apaštališką ištikimybę ir svarbą, gelbstint tikinčiųjų sielas; mokslas apie bažnyčią.

Eklimetras

eklimètras [gr. ekklinō — nukreipiu, pakeičiu + ↗ …metras], geod. prietaisas vietovės linijų polinkio į horizontą kampams matuoti.

Ekliptika

ekliptika [gr. ekleiptikē — užtemimas], didysis dangaus sferos apskritimas, kuriuo per metus juda Saulės centras.

Ekloga

Eklogà [lot. ecloga < gr. eklogē — atranka], Bizantijos teisės rinkinys, sudarytas iš tuo laiku praktinę reikšmę turėjusių kodifikuotos romėnų teisės ištraukų ir vėlesnių imperatorių įstatyminių aktų.

Eklogė

eklògė [gr. eklogē — atranka]: 1. romėnų, vid. amžių ir renesanso italų (iš dalies ir kt. tautų — iki XIX a. pr.) lit. žanras — epinių arba draminių elementų turintis eilėraštis apie laimingą kaimo žmonių gyvenimą gamtos prieglobstyje; 2. XVI a. Ispanijoje — muz. vaidinimas; operos prototipas; 3. XIX—XX a. pastoralinis muz. kūrinys.

Eko

eko… [gr. oikos — namas, būstinė, tėvynė], sudurtinių žodžių pirmoji dalis, reiškianti jų sąsają su namais, ūkiu, augimo, buvimo vieta, aplinka, ūkio tvarkymu.

Ekologija

ekològija [↗ eko…+ ↗ …logija], mokslas, tiriantis organizmų santykius su gyvenamąja aplinka, gyvosios ir negyvosios gamtos sąveiką.

Ekonomaizeris

ekonomáizeris [angl. economizer < economize — taupyti]: 1. garo katilo įtaisas — šilumokaitis, kuriame išeinančiais dūmais pašildomas tiekiamas į katilą vanduo; 2. vidaus degimo variklio karbiuratoriaus įtaisas, padidinantis degiojo mišinio riebumą.

Ekonomas

ekonòmas [gr. oikonomos — namų prievaizdas], feodalinių ir kapitalistinių laikų dvaro valdytojas, ūkvedys, prievaizdas.

Ekonometrija

ekonomètrija [↗ ekono(mija) + ↗ …metrija], mokslas, matematiniais ir statistiniais metodais ir modeliais tiriantis kiekybinius ek. objektų ir procesų ryšius.