Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Perioikas

periòikas [gr. perioikos — kaimyninis], sen. Spartoje— polit. teisių neturėjusių laisvųjų gyventojų (čiabuvių) grupės narys.

Pentarchija

pentárchija [↗ penta… + gr. archē — aukščiausioji valdžia], penkių valstybių — D. Britanijos, Prancūzijos, Prūsijos, Austrijos ir Rusijos iškilimas po Vienos kongreso (1815), jų didelė įtaka Europos polit. gyvenimui.

Partija

pártija [lot. pars (kilm. partis) — dalis, grupė]: 1. polit. organizacija, jungianti socialinės klasės arba jos sluoksnio aktyviausius narius ir savo programa bei veikla reiškianti tos klasės (sluoksnio) interesus ir idealus; aukščiausia klasinės organizacijos forma; 2. asmenų grupė, sudaryta kokiam nors darbui atlikti, pvz., geologų Δ; 3. tam tikras kiekis daiktų, dažn. susijusių su pasiuntimu, gavimu; 4. vienas visas žaidimas nuo pradžios iki galo, pvz., šachmatų Δ; 5. muz. kūrinio faktūros komponentas; balsas (melodinė linija), atliekama solo arba unisonu; 6. sonatos formos muz. kūrinio ekspozicijos arba reprizos dalis; 7. psn. naudingumo požiūriu svarstomas ketinamos sudaryti santuokos partneris.

Paralijas

parãlijas [gr. paralios — pajūrio gyventojas), sen. Atikoje — VI a. pr. m. e. egzistavusios pajūrio gyventojų polit. grupės, kurias sudarė amatininkai, pirkliai ir jūrininkai, rėmę Solono reformas, narys.

Pangermanizmas

pangermanizmas [↗ pan… + lot. Germani — germanai], polit. doktrina, reiškusi agresyvius Vokietijos buržuazijos siekius suvienyti visus vokiečius, visas vokiškai kalbančias tautas padaryti priklausomas nuo Vokietijos.

Neoliberalizmas

neoliberalizmas [↗ neo… + ↗ liberalizmas], šiuolaikinės burž. polit. ekonomijos kryptis, valstybinį monopolistinį ekonomikos reguliavimą bandanti derinti su laisvosios konkurencijos principais.

Neofitas

neofitas1 [gr. neophytos]: 1. asmuo, naujai priėmęs kurią nors religiją; 2*. naujas, ppr. labai uolus, fanatiškas kurios nors religijos, polit. ideologijos, mokslo krypties šalininkas.

Neofašizmas

neofašizm‖as [↗ neo… + ↗ fašizmas], reakcingiausia polit. srovė po II pasaulinio karo, reiškianti agresyviausių monopolistinės buržuazijos sluoksnių interesus ir siekianti atgaivinti fašizmą; ~ui būdinga kovingasis antikomunizmas, antitarybiškumas, kraštutinis nacionalizmas, rasizmas, polit. terorizmas.

Nansenistas

nansenistas, polit. emigrantas, netekęs pilietybės ir gyvenantis svetur su Nanseno pasu (laikinu pažymėjimu, įvestu F. Nanseno iniciatyva).

Miuridizmas

miuridizmas [↗ miuridas], musulmonų rel. polit. judėjimas, priešiškas kitatikiams.

Puslapis 4 iš 1112345678910...Paskutinis »