Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Kveršlagas

kvèršlagas [vok. Querschlag], horizontalus arba nuožulnus požeminis kasinys, tiesiogiai nesusisiekiantis su žemės paviršiumi.

Kvestionuoti

kvestionúoti [lot. quaestionare], laikyti abejotinu, ginčyti, kelti abejonių.

Kvestorius

kvèstorius [lot. quaestor < quaero — klausiu, tiriu]: 1. sen. Romoje karalių epochoje — kriminalinių bylų teisėjas, vėliau — pareigūnas, prižiūrintis valstybės iždą; 2. kai kurių šalių parlamentuose — administracijos ir ūkio dalies vedėjas, aukštosiose mokyklose — pareigūnas, tvarkantis fin. reikalus; 3. Italijos policininko laipsnis; 4. elgetaujančių vienuolių ordino narys, renkantis išmaldą savo vienuolynui.

Kvestūra

kvestūrà [lot. quaestura]: 1. kvestoriaus tarnyba ir pareigos, jo įstaiga; 2. Italijos policijos valdyba.

Kvietizmas

kvietizm‖as [pranc. quietisme < lot. quietus — ramus]: 1. religinė etinė koncepcija, propaguojanti mistišką kontempliatyvų santykį su pasauliu, pasyvumą, visišką atsidavimą dievo valiai; ~o idėjas suformulavo isp. katalikų teologas M. de Molinas (de Molinos); Δ labiausiai plito XVII a.; 2. abejingumas gyvenimo įvykiams, veiklos atsisakymas, vidinės ramybės siekimas.

Kvikstepas

kvikstepas [angl. quick-step — greitas žingsnis], greitasis fokstrotas.

Kvinkvečentas

kvinkvečeñtas [it. quinquecento — penki šimtai], it. renesanso laikotarpis (XVI a.), kitaip ↗ činkvečentas.

Kvinta

kvinta [it. quinta — penkta]: 1. muz. intervalas, apimantis diatoninės gamos 5 laipsnius; būna grynoji (3 tono), sumažintoji (3 tonų) ir padidintoji (4 tonų); 2. diatoninės gamos V laipsnis; dominantė; 3. tercinio akordo III tonas; 4. smuiko I styga, išduodanti garsą e2.

Kvintalas

kvintãlas [pranc. quintal < arab. kintar < lot. centenarium — šimto svarų svoris], q: 1. daugelio Lot. Amerikos šalių, Ispanijos, Portugalijos nesisteminis masės vienetas, lygus 100 svarų (librų); įv. šalyse jo vertė nuo 45 iki 69 kg; 2. metrinis centneris — 100 kg.

Kvintesencija

kvinteseñcija [lot. quinta essentia — penktoji esmė]: 1. tai, kas svarbiausia, pati esmė; 2. sen. graikų filosofijoje — subtiliausias Visatos elementas eteris, kitų 4 jos elementų (vandens, žemės, oro, ugnies) priešybė ir daiktų esmė.

Puslapis 211 iš 212« Pirmas...203204205206207208209210211212