Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Ritmika

ritmika [gr. rhythmikos — tolyginis], muzikos, poezijos kūrinio ar kūrinių grupės ritmo savybių visuma ir jas tirianti muzikologijos arba eilėtyros šaka.

Ritmingas

ritmingas, tolygus, taisyklingo ritmo.

Ritminis

ritminis, ritmiškas, susijęs su ritmu, turintis ritmą.

Ritonas

ritònas [gr. rhyton < rhytos — tekantis], senovinis ragas su žmogaus arba gyvūno galvos pavidalo galu; vart. vynui gerti.

Ritornelis

ritornèlis [it. ritornello]: 1. vid. amžių it. dainų dvieilis arba trieilis refrenas; nuo XVII a. — muz. refrenas tarp vokalinės partijos dalių; 2. meilės arba juokaujamo turinio eilėraštis, sudarytas iš trieilių, kurių I eilutė trumpesnė už kitas 2 ir surimuota su trečiąja; buvo paplitęs vid. amžių ir renesanso it. ir pranc. poezijoje.

Ritualas

rituãlas [lot. ritualis — apeiginis]: 1. nustatyta apeiginių veiksmų tvarka tam tikram rel. aktui atlikti; 2. knyga, kurioje surašyta rel. apeigų tekstai, atlikimo tvarka, pvz., Samaveda, Romėnų Δ; 3. ceremonialas, įprastinės ceremonijos; 4. biol. gyvūnų tarpusavio bendravimo veiksmai.

Riturnelė

riturnèlė [pranc. retournelle < it. ritornello < ritorno — grįžimas]: 1. instrumentinis dainos arba arijos epizodas (įžanga, intarpas, pabaiga); būdinga kai kurių tautų liaudies dainoms, XVII a. operų, kantatų, oratorijų arijoms; 2. concerto grosso ar instrumentinio koncerto greitųjų dalių išplėtota svarbiausioji tema, atliekama viso orkestro; 3. įžanginė šokio dalis; 4. pranc. šokis; gyvo tempo; buvo paplitęs XVIII a.

Riūbecalis

riūbecãlis [vok. Rübezahl], germanų mitologinė būtybė — kalnų ir audros dvasia.

Rizalitas

rizalitas [it. risalita — kyšulys], pastato dalis, išsikišusi fasade per visą pastato aukštį.

Rizika

rizika [it. risico]: 1. ryžimasis veikti, žinant, kad yra tam tikra tikimybė nepasiekti tikslo, arba ryžimasis nepaisyti galimų neigiamų atsitiktinių aplinkybių padarinių; 2. aplinkybės, kuriomis apsisprendimas imtis tam tikro veiksmo, priemonės arba jų nesiimti (kai norint būti tikram dėl padarinių, reikėtų imtis) gali nepasiekti tikslo arba nepateisinti vilčių; 3. nepasisekimo tikimybė.