Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Partija

pártija [lot. pars (kilm. partis) — dalis, grupė]: 1. polit. organizacija, jungianti socialinės klasės arba jos sluoksnio aktyviausius narius ir savo programa bei veikla reiškianti tos klasės (sluoksnio) interesus ir idealus; aukščiausia klasinės organizacijos forma; 2. asmenų grupė, sudaryta kokiam nors darbui atlikti, pvz., geologų Δ; 3. tam tikras kiekis daiktų, dažn. susijusių su pasiuntimu, gavimu; 4. vienas visas žaidimas nuo pradžios iki galo, pvz., šachmatų Δ; 5. muz. kūrinio faktūros komponentas; balsas (melodinė linija), atliekama solo arba unisonu; 6. sonatos formos muz. kūrinio ekspozicijos arba reprizos dalis; 7. psn. naudingumo požiūriu svarstomas ketinamos sudaryti santuokos partneris.

Žironda

žirònda [pagal Žirondos (Gironde) departamento, kurio deputatai buvo ~os vadai, pavadinimą]: 1. Prancūzijos polit. grupuotė, kurios atstovai 1791 sudarė įstatymų leidžiamajame susirinkime žirondistų partijos branduolį; 2*. partija, linkusi sudaryti sandėrį su kontrrevoliucija.

Žirondistai

žirondistai [pranc. girondins], Prancūzijos didžiosios revoliucijos laikotarpio polit. partija; reiškė stambiosios buržuazijos, siekusios įsigyti naujų rinkų, atitraukti liaudį nuo revoliucijos ir patraukti ją į savo pusę, interesus; 1793 įvedus jakobinų diktatūrą, Δ galutinai perėjo į kontrrevoliucijos pusę.

Vigai

vigai [angl. whig (vns.)]: 1. D. Britanijos XVII—XIX a. polit. partija, Liberalų partijos pirmtakė; 2*. dabartinės D. Britanijos Liberalų partijos nariai.

Transportas

transpòrtas [lot. transporto – pernešu, pervežu]: 1. liaudies ūkio šaka – krovinių ir keleivių gabenimas; 2. gabenimo priemonės (automobiliai, traukiniai, laivai, lėktuvai); 3. vienu metu atgabentų, gabenamų prekių, medžiagų kiekis, partija; 4. kar. gurguolė, kolona, gabenanti maistą, šaudmenis, mantą; 5. kar. laivas, vežantis kt. laivams kurą, šaudmenis, maistą, vandenį, pervežantis kariuomenę; 6. buh. sumos perkėlimas iš vieno puslapio į kitą.

Toriai

tòriai [angl. tories]: 1. XVII—XIX a. D. Britanijoje veikusi polit. partija; Konservatorių partijos pirmtakė; 2. neoficialus Konservatorių partijos narių pavadinimas.

Testo

testo [it. tekstas], vokalinė oratorijų ir pasijų rečitatyvinio pobūdžio partija, nusakanti kūrinio draminį veiksmą.

Šinfeineriai

šinfeneriai [ofic. „Sinn fein” — „Mes patys”], Airijoje 1905 įkurta respublikonų partija, reikalavusi Airijos nepriklausomybės; tos partijos nariai.

Sopranas

soprãnas [it. soprano < sopra — virš]: 1. aukščiausias moterų balsas; būna koloratūrinis, lyrinis, dramatinis, mišrus (lyrinis koloratūrinis, lyrinis dramatinis); 2. aukščiausia moterų choro partija; 3. harmonijoje — viršutinysis keturbalsės faktūros balsas.

Setas

setàs [angl. set], tinklinio, lauko arba stalo teniso partija.