Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Fa

fa [lot.], muz. garsas; ketvirtas bet kurioje do garsu pradedamoje pagrindinio diatoninio muz. garsaeilio oktavoje.

Fabianizmas

fabianizm‖as [pagal sen. Romos karvedžio Fabijaus Maksimo (Fabius Maximus), praminto Kunktatoriumi (lot. cunctator — delsėjas), vardą], D. Britanijos reformistinė smulkiaburžuazinė inteligentų srovė, XIX a. pab.—XX a. pr. skelbusi laipsnišką peraugimą į socializmą; daug ~o šalininkų įėjo į XX a. pr. susikūrusią leiboristų partiją.

Fablio

fabliò [pranc. fabliau < lot. fabula — pasakėčia], vid. amžių pranc. miestelėnų lit. žanras — nedidelis eiliuotas satyrinio arba humoristinio pobūdžio pasakojimas buities, moralės temomis.

Fabrikacija

fabrikãcija [lot. fabricatio — dirbtinis pakeitimas], kas nors netikra, prasimanyta, neteisėta.

Fabrikantas

fabrikántas [↗ fabrikas], privatus fabriko, gamyklos savininkas.

Fabrikas

fãbrikas [lot. fabrica — dirbtuvė], didelė mechanizuota pramonės įmonė, gamykla.

Fabrikatas

fabrikãtas [lot: fabricatus — pagamintas]: 1. gatavas gaminys, tinkamas vartoti be jokio perdirbimo; 2. ↗ falsifikatas.

Fabrikuoti

fabrikúoti [lot. fabricare — gaminti]: 1. gaminti fabrikiniu būdu; 2. gaminti ko nors didelį kiekį; 3*. kurti, gaminti ir platinti ką nors, kas prasimanyta, neteisėta, falsifikuota, pvz., gandus.

Fabula

fãbula [lot. fabula — istorija, pasaka, siužetas], epinio, epinio lyrinio ar dramos kūrinio įvykių, išdėstytų chronologine ir priežastine seka, visuma; sudaro siužeto pagrindą; kartais — tas pats, kas siužetas.

Fac simile

fac simile [sk. fak simile; lot.] ↗ faksimilė.