Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Tema

temà [gr. thema]: 1. lit. kūrinio, mokslo veikalo, straipsnio, kalbos, pokalbio objektas (tai, apie ką pasakojama, kas vaizduojama, analizuojama, vertinama), ppr. neatsiejamas nuo pagr. minties, idėjos; 2. ped. mokiniams užduodamo rašyti lit. rašinio antraštės formuluotė; 3. muz. darinys, perteikiantis muz. mintį, kuria grindžiamas kūrinys arba jo dalis; 4. lingv. žodžio kamiengalio balsis; 5. lingv. žodžio ar formos kamienas; 6. lingv. įvadinė, komentuojamoji sakinio dalis, reiškianti objektą, apie kurį kalbama, pasakoma kas nors nauja temoje.

Tekstas

tèkstas [lot. textum – sujungimas]: 1. išspausdintas, parašytas arba žodinės formos kūrinys, jo fragmentas; 2. žodžiai kaip priešprieša muzikai, pvz., dainos Δ, vaizdui, pvz., pjesės Δ; 3. spaustuvinio rinkinio pagr. dalis — be iliustracijų, potekstinių pastabų; 4. spaustuvinis šriftas, kurio kegelis 20 punktų (7,52 mm).

Stoksas

stòksas [pagal anglų mokslininko Dž. Stokso (Stokes) pavardę], St, CGS vienetų sistemos (pagr. vienetai: centimetras, gramas, sekundė) kinematinės klampos vienetas; 1 St = 10—4 m2/s.

Stenas

stènas [gr. sthenos — jėga], sn, MTS vienetų sistemos (pagr. vienetai: metras, tona, sekundė) jėgos vienetas; 1 sn = 1000 N (niutonų).

Schizmatikas

schizmãtik‖as [gr. schismatikos — susijęs su skilimu], asmuo, priklausantis atskilusiai nuo pagr. bažnyčios grupei.

Schema

schemà [gr. schēma — išvaizda, pavidalas]: 1. bendriausieji ko nors bruožai; metmenys, parengiamasis projektas; 2. statinio, įrenginio, prietaiso ar jo dalių, elementų ir jų tarpusavio ryšio apibendrintas grafinis vaizdas, kuriuo aiškinama statinio, įrenginio, prietaiso pagr. idėja, jų veikimo principai.

Schizma

schizmà [gr. schisma — skilimas], organizacinis rel. grupės atskilimas, atsiskyrimas nuo pagr. bažnyčios.

Reversuoti

reversúoti, keisti mašinos (variklio, staklių) arba jos dalių judesį (dažnai pagr. veleno sukimosi kryptį) priešingu.

Reprezentatyvumas

reprezentatyvùmas [↗ reprezentatyvus], atrankinės statistinės visumos pagr. savybė – kuo labiau atrankinės visumos charakteristikos atitinka generalinės visumos, iš kurios padaryta atranka, charakteristikas tuo Δ didesnis.

Repiteris

repiteris [angl. repeater – vartotojas], laivo pagr. girokompaso kartotuvas, el. varikliu skalėje sinchroniškai pakartojantis girokompaso parodymus.