Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Represorius

reprèsorius [lot. repressor – stabdytojas, slopintojas], biol. specifinis baltymas, kuris dezoksiribonukleino rūgšties transkripcijos metu slopina informacinės ribonukleino rūgšties sintezę.

Regresas

regrèsas [regressus], vystymasis, smukimas nuo aukštesnio lygio į žemesnį, kitimas į blogąją pusę: 1. grįžimas prie atgyvenusių valdymo formų, smukimas; 2. biol. organizmų sandaros supaprastėjimas, prisitaikant prie pakitusių aplinkos sąlygų, pvz., pradėjus parazituoti; 3. asmens arba organizacijos, įvykdžiusių prievolę už debitorių (skolininką) arba kokį kt. asmenį, reikalavimas, kad jie grąžintų tai, kas už juos sumokėta.

Regeneracija

regenerãcija [lot. regeneratio < atgaivinimas, atnaujinimas]: 1. biol. organizmų savybė atkurti susidėvėjusius arba pažeistus audinius, organus, kūno dalis, kartais ir visą organizmą iš jo dalies; 2. chem. medžiagos, pakitusios dėl chem. ar fiz. veiksnių, pradinės būsenos atkūrimas, pvz., iš fot. medžiagų atliekų regeneruojamas (išgaunamas) sidabras; 3. techn. panaudotų gamybos produktų pavertimas pradiniais produktais; 4. sunykusio statinio ar jo dalių atnaujinimas; statinio atstatymas pagal išlikusį fragmentą.

Redukcija

redùkcija [lot. reductio — grąžinimas], sumažėjimas, sumažinimas, susilpnėjimas, susilpninimas, supaprastinimas, susigrąžinimas, sunykimas, pertvarkymas, apribojimas, pašalinimas: 1. kai kurių Europos monarchų žemių, kurias jie buvo atidavę stambiesiems feodalams, susigrąžinimas XVI— XVII a.; 2. chem. reakcija, per kurią medžiaga prisijungia elektronus; 3. deguonies atėmimas iš chem. junginių; 4. sudėtingo gamybinio proceso supaprastinimas; 5. kurso arba kainų kritimas biržoje; 6. dujų arba skysčio slėgio mažinimas tam tikru įtaisu (reduktoriumi); 7. chromosomų skaičiaus sumažėjimas per pusę; įvyksta ląstelės mejozinio dalijimosi metu; 8. biol. organų arba jų dalių visiškas arba dalinis sunykimas dėl funkcijos praradimo; 9. med. kūno dalies atitaisymas, kitaip ↗ repozicija; 10. lingv. garsų nykimas arba jų kiekybinis ar kokybinis susilpnėjimas, pvz., žemaičių „suk” vietoj lit. kalbos „suka”; 11. muz. kūrinio partitūros pertvarkymas mažesniam balsų arba instrumentų skaičiui.

Recesyvumas

recesyvùmas [lot. recessus — atsitraukimas], biol. alelinių genų sąveika — vieno (recesyvinio) geno veikimą stelbia kitas (dominuojantis).

Recentinis

receñtinis [lot. recens (kilm. recentis) — tik ką įvykęs], biol. dabartinis arba visai neseniai buvęs, pvz., ~ė fauna, ~ė flora.

Reakcija

reãkcija [↗ re… + lot. actio — veiksmas]: 1. veiksmas, reiškinys, procesas, atsirandantis kaip atsakas į kurį nors poveikį; atoveikis; 2. būsenos (būklės), kokybės, sudėties kitimas, dažn. staigus, pvz., branduolinė Δ, cheminė Δ; 3. mech. vienodo didumo, bet priešingos krypties jėga negu kūną veikianti jėga; 4. organizmo arba jo dalių atoveikis į vidinius ar išorinius poveikius, dirgiklius; 5. eksperimentinis tyrimas biol., chem. arba fiz. veiksniais, pvz., alerginė Δ, imuninė Δ, eritrocitų nusėdimo greičio Δ; 6. pastangos išsaugoti arba grąžinti atgyvenusią socialinę tvarką, priešinimasis visuomenės pažangai; patys pažangos priešininkai.

Radiosensibilizacija

radiosensibilizãcija [↗ radio… + ↗ sensibilizacija], biol. objektų jautrumo jonizuojančiajam spinduliavimui padidėjimas (padidinimas).

Provizorinis

provizòrinis [vok. provisorisch < lot.]: 1. išankstinis, parengiamasis, pvz., Δ įvertinimas; 2. biol. laikinas, negalutinis, pvz., Δ organas (laikinas daugialąsčių gyvūnų lervų arba gemalų organas).

Protoginija

protoginija [↗ proto… + gr. gynē — moteris], biol. reiškinys: augalo žiedo piestelės subręsta anksčiau negu dulkinės, kai kurių gyvūnų (hermafroditų) ir sporinių augalų moteriškieji lyties organai subręsta anksčiau negu vyriškieji.