Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Protandrija

protándrija [↗ proto… + gr. anēr (kilm. andros) — vyras], biol. reiškinys: augalo žiedo dulkinės subręsta anksčiau, negu purka, kai kurių gyvūnų (hermafroditų) ir sporinių augalų vyriškieji lyties organai subręsta anksčiau, negu moteriškieji.

Producentai

produceñtai [lot. producens (kilm. producentis) — gaminantis], biol. autotrofiniai organizmai, pvz., žalieji augalai, iš neorganinių medžiagų gaminantys organines.

Populiacija

populiãcija [pranc. population — gyventojai]: 1. vienos biol. rūšies individų grupė, užimanti tos rūšies arealo dalį, genetiškai skirtinga nuo kitų tokių pat grupių; 2. žvaigždžių Δ — Galaktikos žvaigždžių visuma, išsiskirianti iš kitų žvaigždžių visumų išsidėstymu ir judėjimo greičiu.

Politipinis

politipin‖is [↗ poli…+ ↗ tipinis], biol. susidedantis iš kelių (2—100 ir daugiau) porūšių, pvz., ~ė rūšis.

Polimorfizmas

polimorfizmas [gr. polymorphos — daugeriopas], daugelio formų, atmainų buvimas: 1. biol. ryškiai skirtingos formos individų buvimas vienoje augalų ir gyvūnų rūšyje; 2. kietųjų arba skystųjų medžiagų savybė būti kelių modifikacijų, kurios skiriasi viena nuo kitos atom. sandara; 3. lingv. žodžio sandaros savybė — gebėjimas turėti kelias formas tam pačiam turiniui reikšti.

Poligamija

poligãmija [↗ poli… + ↗ …gamija]: 1. vieno vyro santuoka su keliomis moterimis (daugpatystė, poliginija) arba vienos moters santuoka su keliais vyrais (daugvyrystė, poliandrija); 2. biol. patinų poravimasis veisimosi metu su keliomis patelėmis (poliginija) arba patelių — su keliais patinais (poliandrija).

Poligenizmas

poligenizmas [↗ poli… + gr. genesis — kilmė; giminė], antrop. teorija, nepagrįstai teigianti, kad žmonių rasės yra skirtingos biol. rūšys.

Pigmentacija

pigmentãcija, biol. organizmo audinių spalvotumas, kurį lemia juose esantys pigmentai.

Penetracija

penetrãcija [lot. penetratio < penetro — įsiskverbiu]: 1. įsiskverbimas, prasiskverbimas; 2. biol. kurio nors geno reiškimosi organizmų populiacijoje dažnis.

Pedogenezė

pedogenèzė [pais (kilm. paidos) + ↗ …genezė], biol. dauginimosi būdas — lervose išsivysto neapvaisinti kiaušiniai, duodantys pradžią naujai kartai; viena partenogenezės formų.