Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Multipletas

multiplètas [lot. multiplex (kilm. multipletos) — sudėtinis], fiz. daugialypė spektro linija, pvz., dubletas, kvadrupletas.

Morfotropija

morfotròpija [morphē + gr. tropos — posūkis], fiz. chem. junginio kristalinės sandaros kitimas, kurį sukelia apkeičiamų chem. elementų atomų chem. spindulių (ir ryšio energijos kristalinėje gardelėje) skirtumas.

Monopolis

monopòlis2 [↗ mono… + ↗ polius], fiz. vienpolis, pvz., hipotezinis magnetinis Δ (dalelė su 1 magn. poliumi).

Molinis

mòlin‖is, fiz. susijęs su medžiagos 1 moliu, apskaičiuotas 1 moliui, pvz., ~ė dalis (bematis dydis, lygus mišinio komponento medžiagos kiekio ir viso mišinio medžiagos kiekio santykiui), ~ė masė (dydis lygus medžiagos masės ir kiekio santykiui; kg/mol), Δ tūris (dydis, lygus medžiagos tūrio ir kiekio santykiui; m3/mol).

Moduliacija

moduliãcija [lot. modulatio — ritmingumas, darnumas]: 1. fiz. techn. tolygiai ir taisyklingai vykstančio proceso parametrų keitimas pagal tam tikrą dėsnį (tuo būdu perduodama informacija); 2. muz. perėjimas iš vienos tonacijos į kitą; plačiąja reikšme — bet koks pradinės tonacijos pakeitimas; siaurąja reikšme — sklandus perėjimas į kt. tonaciją ir jos įtvirtinimas atitinkama kadencija; 3. balso stiprumo, aukščio, tembro keitimas dainuojant.

Moderatorius

moderãtorius [lot. moderator — mažintojas, silpnintojas], lėtinantis, slopinantis įtaisas, kokius nors procesus lėtinanti medžiaga: 1. fiz. branduolinio reaktoriaus medžiaga, sulėtinanti neutronus iki šiluminio judėjimo energijos (greičio); 2. klavišinių muz. instrumentų prietaisas garsui slopinti, tildyti.

Moda

modà [pranc. mode < lot. modus — kiekis, dydis, apimtis]: 1. tikimybių teorijoje ir mat. statistikoje — dažniausiai pasikartojanti atsitiktinio dydžio reikšmė; 2. fiz. virpesių sistemos, pvz., rezonatoriaus, savasis virpesys.

Mineralas

minerãlas [pranc. minéral < lot. minera — rūda], gamtinis chem. elementas arba junginys, susidaręs dėl Žemės plutoje vykstančių chem. ir fiz. procesų ir turintis tam tikrą atom. sandarą.

Mili

mili… [lot. mille — tūkstantis], dalinio fiz. vieneto, 1000 kartų mažesnio už sisteminį, sudurtinio pavadinimo I dalis.

Mikro

mikro… [gr. mikros — mažas], pirmoji sudurtinių žodžių dalis, reiškianti mažumą, smulkumą: 1. mažų matmenų, labai smulkus; 2. susijęs su mažų dydžių tyrimu arba jų matavimu; 3. dalinio fiz. vieneto pavadinimo I dalis, rodanti, kad šis vienetas yra milijoną (106) kartų mažesnis už sisteminį vienetą, pvz., mikrosekundė (milijoninė sekundės dalis).