Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Vulkanizmas

vulkanizmas [↗ vulkanas], geol. visuma gamtos reiškinių, kuriuos sukelia magmos arba lavos ir iš jos išsiskiriančių dujų, vandens garų, terminių vandenų migracija litosferoje, kilimas iš gelmių ir pasklidimas Žemės paviršiuje, atmosferoje; analogiški reiškiniai kituose dangaus kūnuose.

Vendas

veñdas [pagal sen. slavų genties vendų pavadinimą], Žemės geol. istorijos vėlyvojo proterozojaus vėlyviausias laikotarpis, trukęs iki kambro; per tą laikotarpį susidariusių uolienų kompleksas.

Triasas

triãsas [gr. trias — trejybiškumas], Žemės geol. istorijos mezozojaus eros I periodas; per tą laikotarpį susidariusių uolienų sistema.

Trapas

trãpas3 [šved. trapp < trappa — laiptai], geol. platformose susidariusių magminių bazinių uolienų (dolerito, diabazo, diabazinio porfyrito, bazalto) formacija.

Transgresija

transgrèsija [lot. transgressio – perėjimas], geol. jūros veržimasis į sausumą; ilgalaikis sausumos plotų aptvinimas, dažn. dėl tektoninių judesių.

Termos

tèrmos [lot. thermae < gr. thermos – šiltas, karštas]: 1. sen. romėnų viešoji pirtis; 2. geol. terminiai vandenys – šiltos arba karštos versmės ir karšti požeminiai vandenys.

Terciaras

terciãras [angl. tertiary < lot. tertius — trečias], psn. Žemės geol. istorijos kainozojaus eros laikotarpis, apimantis paleogeno ir neogeno periodus.

Tektonika

tektònika [gr. tektonikē — statybos menas]: 1. geol. Žemės plutos ir viršutinės mantijos sandara, kurią suformavo tektoniniai judesiai; 2. ↗ geotektonika; 3. architektūros arba dailės kūrinio konstrukcinės sandaros, meninių priemonių darna; visumos ir elementų santykis.

Talasokratinis

talasokrãtinis [thalassa + gr. kratos — jėga, valdžia], geol. jūrų plitimo, svyravimo; jūrinis; Δ periodas — geol. laikotarpis, per kurį, dumbant Žemės plutai, padidėja jūrų plotai; būdinga jūrinis klimatas.

Štokas

štòkas [vok. Stock — lazda, kamienas]: 1. geol. stambus netaisyklingos cilindrinės formos geol. kūnas (pvz., rūdos Δ), slūgsantis kitų uolienų storymėje; 2. inkaro viršutinės dalies skersinis virbas.