Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Banas

banas1 [veng. bán], Vengrijoje X—XVI a.— pasienio kar. apygardos viršininkas.

Atamanas

atamãnas [ukr. ataman < lenk. hetman]: 1. nereguliaraus, nuo valst. valdžios nepriklausomo kar. būrio ar grupės vadas; 2. kazokų kariuomenės ir atskirų dalinių vadas, turėjęs kar. ir adm. valdžią; iš pradžių renkamas, vėliau valdžios skiriamas.

Asistentas

asisteñtas [lot. assistens (kilm. assistentis) — padedantis]: 1. specialisto (profesoriaus arba docento, gydytojo, režisieriaus) padėjėjas; 2. TSRS — aukštosios mokyklos dėstytojo pirmasis mokslinis vardas; 3. kar. vėliavininko padėjėjas.

Artikulas

artikulas [lot. articulus — skyrius, straipsnis]: 1. Petro I (Rusija) išleistas kar. statutas; 2. psn. įstatymo straipsnis; 3. gaminio, prekės tipas.

Antantė

Antántė, 1904—07 susidaręs D. Britanijos, Prancūzijos ir Rusijos kar. polit. blokas.

Angarija

angãrija [gr. angareia]: 1. kai kuriose senovės ir vid. amžių valstybėse — pastočių ir valstybinių viešųjų darbų prievolė; 2. kariaujančių valstybių praktika užgrobti neutralių šalių transporto priemones ir panaudoti jas kar. tikslams.

Aliūras

aliuras [pranc. allure — eigastis, bėgsena]: 1. arklio judėjimo (jojimo sporte, cirke) rūšis (žingine, risčia, eidinė, šuoliavimas, šuolis, dresuotas žingsnis); 2. kar. psn. sutartinis žymėjimas pranešime kryžiukais, rodantis to pranešimo pristatymo skubumą.

Akselbantai

akselbántai [vok. Achselband < Achsel — petys + Band — juosta, kaspinas], kar. uniformos (dažn. karininkų) perpetiniai raiščiai (pynelės) su metaliniais antgaliais, prisegami prie dešiniojo peties.

Admirolas

admirõlas [ol. admiraal < arab. amir albahr — jūros valdovas]: 1. karinio jūrų laivyno aukščiausiųjų vadų kar. laipsnis; 2. dieninis drugys Pyrameis atalanta.

Abveras

ãbveras [vok. Abwehr], fašistinės Vokietijos kar. žvalgybos ir kontržvalgybos organas.