Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Motyvas

motỹvas [lot. motivum]: 1. skatinamoji priežastis, veiksnys; 2. įrodymas, argumentas; 3. psichol. vidinis veiksnys, skatinantis kokią nors veiklą; 4. lit. mažiausio turinio vieneto tema arba kūrinio temos schema (ppr. pagrįsta literatūrine, kultūrine tradicija); 5. būdinga muz. kūrinio melodijos atkarpa, muz. temos dalis; 6. mažiausias muz. formos prasminis darinys; turi 1 akcentą.

Mistifikacija

mistifikãcija [gr. mystēs — įslaptintas, paslaptingas + lot. facio — darau], sąmoningas ir išradingas klaidinimas, apgaudinėjimas, teikiant kam nors tiesos regimybę; literatūrinė Δ — lit. kūrinys, kurio kūrėjas autorystę priskiria kt. asmeniui (realiam arba fiktyviam) arba liaudžiai (kūrinys paskelbiamas kaip tautosaka).

Miniatiūra

miniatiūrà [it. miniatura < lot. minium — cinoberis (raudoni dažai, senovėje vartoti didžiosioms knygų raidėms spalvinti)]: 1. mažos apimties, maksimaliai glaustas lit. kūrinys, realizuojantis tokius žanrinius struktūrinius principus, kurie ppr. reprezentuojami didesnės apimties kūriniuose, pvz., apsakyme, pjesėje; 2. rankraštinės knygos iliustracija; 3. mažo formato tapytas paveikslėlis; 4. nedidelė muz. pjesė; 5*. smulkus, kruopščiai padarytas daiktas.

Metafrazė

metafrãzė [gr. metaphrasis — vertimas], lit. kūrinio pažodinis vertimas į kt. kalbą (ppr. eiliuoto teksto prozinis vertimas); eiliuoto kūrinio perdirbimas į prozinį arba prozinio į eiliuotą.

Memuarai

memuãrai [pranc. mémoires — atsiminimai]: 1. lit. kūrinys, kuriame autorius pasakoja praeities įvykius, kurių dalyviu ar stebėtoju yra buvęs; atsiminimai; 2. psn. mokslo darbai, mokslo draugijos arba įstaigos leidžiamų moksl. straipsnių rinkinys.

Makaronizmas

makaronizmas [pranc. macaronisme]: 1. svetimos k. žodis arba posakis, nepakeistu pavidalu mechaniškai įterptas į kalbą; 2. liaudies k. (prancūzų, italų) žodis arba posakis, vid. amžiais patekęs į lit. lot. kalbą.

Literatūrinis

literaturin‖is, būdingas literatūrai (siaurąja arba plačiąja reikšme), toks, koks yra lit. kūrinyje, pvz., ~is herojus (lit. kūrinio veikėjas, personažas), ~ė kalba (sunorminta rašomoji ir šnekamoji kalba, bendrinė kalba).

Leitmotyvas

leitmotỹvas [vok. Leitmotiv — pagrindinis motyvas < leiten — vesti, vadovauti + Motiv — motyvas]: 1. trumpa, raiški muz. tema, dažniausiai melodinis motyvas, frazė; kartais išbaigta tema (leittema), charakteringas akordas ar harmoninis junginys (leitharmonija), ritminė figūra (leitritmas), instrumento tembras, tonacija (leittonacija); 2. lit. turinio arba stiliaus elementas, pasikartojantis per visą kūrinį ir įgyjantis ypatingą reikšmę.

Kupiūra

kupiūrà [pranc. coupure < couper — atpjauti]: 1. lit., muz. kūrinio, kino filmo trumpinimas, fragmento dalies praleidimas; pati praleistoji kūrinio dalis; 2. pinigų arba vertybinių popierių egzempliorius, turintis tam tikrą nominalinę vertę.

Kupiūruoti

kupiūrúoti [↗ kupiūra], trumpinti lit., muz. kūrinį, kino filmą.