Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Epimorfizmas

epimorfizmas [↗ epi… + gr. morphē — forma, pavidalas], mat. aibės su viena ar keliomis algebrinėmis operacijomis homomorfizmas kitoje aibėje.

Endomorfizmas

endomorfizmas [↗ endo… + gr. morphē — forma, pavidalas], mat. aibės su viena ar keliomis algebrinėmis operacijomis homomorfizmas joje pačioje.

Eliminuoti

eliminúoti [lot. eliminare]: 1. išskirti, išstumti, pašalinti, panaikinti; 2. mat. pašalinti kintamąjį iš lygčių sistemos.

Elipsė

èlipsė [gr. elleipsis — trūkumas, praleidimas]: 1. mat. plokščia uždara kreivė, kurios kiekvieno taško atstumų nuo 2 pastovių taškų (židinių) suma yra pastovi; vienas kūgio pjūvių, gaunamas kertant plokštuma visas jo sudaromąsias; 2. lengvai numanomų žodžių praleidimas, pvz., „aš — namo” vietoj „aš einu namo”.

Elementas

elemeñtas [lot. elementum — pirmapradė medžiaga, stichija], ko nors sudėtinė dalis; dėmuo: 1. vienodą branduolio krūvį turinčių atomų visuma; chemiškai nedaloma medžiaga; 2. mat. sudėtinė dalis, pvz., aibės (erdvės) elementas; 3. el. srovės šaltinis, pvz., galvaninis elementas; 4. filos. pirminis būties pradas, dar vadinamas stichija; 5. kurios nors sudėtingos visumos sudėtinė dalis.

Ekstremalė

ekstremãlė [lot. extremus — kraštinis], mat. Oilerio diferencialinės lygties integralinė kreivė.

Ekstremalus

ekstremal‖ùs [lot. extremus]: 1. kraštinis, ribinis; 2. mat. susijęs su ekstremumu, pvz., ~i reikšmė.

Ekstremumas

ekstrèmumas [lot. extremum — galas, kraštas]: 1. mat. funkcijos (funkcionalo) maksimumas arba minimumas; 2. didžiausia kokio nors dydžio vertė.

Ekstrapoliacija

ekstrapoliãcija [↗ ekstra + ↗ (inter)poliacija]: 1. išvadų, gautų stebint vieną reiškinio dalį, išplėtimas kitai jo daliai; 2. mat. funkcijos reikšmių apytikslis nustatymas, remiantis žinomomis reikšmėmis už šių reikšmių srities ribų.

Eksponentė

eksponeñtė [lot. exponens (kilm. exponentis) — rodantis], mat. laipsnio rodiklis.