Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Zondas

zòndas [pranc. sonde], prietaisas, aparatas pasiekti toliau, giliau esančią tyrimo, veiksmo vietą, tiriamąjį, veikiamąjį objektą: 1. med. instrumentas, vart. organų kanalams praplėsti, tiriamam skysčiui iš jų ištraukti; 2. įtaisas fiz. dydžių vertėms kurioje nors vietoje matuoti, pvz., akustinis Δ (įtaisas, susidedantis iš bangolaidžio ir garso imtuvo, garso slėgiui matuoti kuriame nors garso lauko taške); 3. meteor. guminė pūslė, pripildyta lengvų dujų, iškelianti aukštyn atmosferos tyrimo aparatą; 4. prietaisas giliesiems uolienų sluoksniams tirti ir pavyzdžiams imti.

Soliarigrafas

soliarigrãfas [lot. solaris — saulėtas + ↗ …grafas], meteor. prietaisas, automatiškai užrašantis suminio Saulės spinduliavimo kitimą.

Soliarimetras

soliarimètras [solaris + ↗ …metras], meteor. prietaisas suminiam Saulės spinduliavimui matuoti.

Radiometeorologija

radiometeorològija [↗ radio… + ↗ meteorologija], mokslas apie meteor. sąlygų įtaką radijo bangų sklidimui ir apie troposferos tyrimą radijo bangomis.

Prognozuoti

prognozúoti [↗ prognozė], numatyti nepakankamai ištirtus arba tikimybinius procesų, pvz., meteor. ar geol. reiškinių, mokslo, technikos pažangos, socialinių ir ekonominių procesų, raidą.

Navigacija

navigãcija [lot. navigatio — laivyba]: 1. reguliarus susisiekimas vandens keliais (jūrų laivyba, vidaus laivyba); 2. laikotarpis, kada pagal meteor. sąlygas galima laivyba; 3. laivų, skraidomųjų ir kosminių aparatų judėjimo bei padėties erdvėje kontrolės ir orientavimo būdai.

Frontas

fròntas [pranc. front < lot. frons (kilm. frontis) — kakta]: 1. rikiuotės priešakinė pusė; kovai išdėstytos kariuomenės pusė, atsukta į priešą; 2. rajonas, kuriame išdėstyta veikianti kariuomenė; 3. TSRS ginkluotųjų pajėgų aukščiausias operatyvinis strateginis junginys karo veiksmų teatre, susidedantis iš kelių armijų; 4. jungtinės visuomenės jėgos bendriems veiksmams, pvz., liaudies Δ; masinių veiksmų veiklos sritis; 5. fiz. bangos Δ — vienodų bangos fazių paviršius, ribojantis tą aplinkos dalį, kurioje dar nėra virpesių; 6. meteor. skirtingų oro masių pereinamoji zona, jų sąlyginis skiriamasis paviršius; atmosferos Δ.

Depresija

deprèsija3[↗ de… + lot. pressus — suspaustas, tankus]: 1. meteor. žemo atmosferos slėgio sritis su uždaromis (ciklonas) arba neuždaromis (slėnys) izobaromis; 2. ksb. oro išretinimas požeminiame kasinyje siurbiamuoju ventiliatoriumi tam kasiniui vėdinti.

Anemografas

anemogrãf‖as [↗ anemo… + ↗ …grafas], meteor. prietaisas, automatiškai užrašantis vėjo greitį (kai kurie ~ ai užrašo ir vėjo kryptį).

Advekcija

advèkcija [lot. advectio — atgabenimas], meteor. oro masių pernaša horizontalia kryptimi.