Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Tema

temà [gr. thema]: 1. lit. kūrinio, mokslo veikalo, straipsnio, kalbos, pokalbio objektas (tai, apie ką pasakojama, kas vaizduojama, analizuojama, vertinama), ppr. neatsiejamas nuo pagr. minties, idėjos; 2. ped. mokiniams užduodamo rašyti lit. rašinio antraštės formuluotė; 3. muz. darinys, perteikiantis muz. mintį, kuria grindžiamas kūrinys arba jo dalis; 4. lingv. žodžio kamiengalio balsis; 5. lingv. žodžio ar formos kamienas; 6. lingv. įvadinė, komentuojamoji sakinio dalis, reiškianti objektą, apie kurį kalbama, pasakoma kas nors nauja temoje.

Pedagogiškas

pedagògiškas, atitinkantis ped. taisykles, reikalavimus.

Pedeutologija

pedeutològija [gr. paideutēs — mokytojas + ↗ …logija], mokslas apie pedagogų tinkamumą ped. darbui.

Metodika

metòdika [gr. methodikē]: 1. ped. mokslo šaka, tirianti įv. dėstomųjų dalykų mokymą; 2. būdų, taisyklių visuma kuriam nors darbui gerai atlikti.

Manualizmas

manualizmas [lot. manualis — rankinis], ped. kryptis, kuri mokymo ir auklėjimo pagrindu laiko rankų darbą.

Koncentrai

konceñtrai [↗ kon… + ↗ centras]: 1. apskritimai, turintys bendrą centrą; 2. ped. dėstomojo dalyko skyriai, vienodi pagr. turiniu, bet skirtingi dėstymo platumu ir gilumu.

Didaktika

didãktika [gr. didaktikos — pamokomas]: 1. ped. šaka, tirianti mokymą ir lavinimą (mokymo tikslus, turinį, organizavimą, metodus, principus); 2. moralizavimas, pamokymai.

Akceleracija

akcelerãcija [lot. acceleratio — (pa) greitinimas]: 1. greitinimas, greitėjimas; 2. ped. vaikų ir jaunuolių augimo, lytinio, psichologinio brendimo pagreitėjimas, palyginti su ankstesnėmis kartomis; 3. antrop. žmonių vystymosi greitėjimas.