Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Gomindanas

gomindãnas [< kinų k.], Sun Jatseno 1912 įkurta Kinijos polit. partija.

Gibelinai

gibelinai [it. Ghibellini], Italijos polit. grupuotė XII—XV a., kuri rėmė Šv. Romos imperijos imperatorių kovą su popiežiais ir jų šalininkais gvelfais.

Gandizmas

gandizmas [pagal kūrėjo M. K. Gandžio (1869—1948) pavardę], Indijos nacionalinio išsivadavimo judėjimo ideologijos polit., rel. ir filos. doktrina; pagrindinės idėjos: pasyvaus priešinimosi taktika; klasinės taikos siekimas; patriarchalinių kaimo santykių idealizavimas.

Galikonybė

galikonýbė [lot. Gallicanus — gališkas; prancūziškas], XIII—XVIII a. rel. polit. judėjimas dėl Prancūzijos katalikų bažnyčios autonomijos.

Frakcija

frãkcija [pranc. fraction — dalis < lot. fractio — laužymas]: 1. organizuota polit. partijos narių grupė, veikianti parlamente ar vietos savivaldybės organuose ir vykdanti savo partijos politiką; 2. polit. partijos grupuotė, atsiradusi dėl nesutarimo su partijos bendrąja polit. linija; 3. chem. atskirtoji skysčių mišinio dalis.

Filipikos

filipikos [gr. Philippikoi]: 1. Atėnų oratoriaus Demosteno (IV a. pr. m. e.) polit. kalbos, smerkiančios Makedonijos karalių Pilypą II; 2*. piktos, griežtos kaltinamosios kalbos.

Feljanai

feljãnai [pranc. feuillants], Prancūzijos didžiosios revoliucijos laikotarpio polit. klubas, gynęs stambiosios buržuazijos interesus.

Federalistai

federalistai, federacijos, federacinės santvarkos, struktūros šalininkai: 1. JAV polit. partija, veikusi XVIII a. pab.— XIX a. pr.; rėmė federacinę vyriausybę; 2. Prancūzijos didžiosios revoliucijos polit. veikėjai, departamentų federacijos šalininkai.

Federalizmas

federalizmas [pranc. fédéralisme < lot. foedus — sąjunga]: 1. polit. judėjimas, siekiantis organizuoti visuomenę ↗ federacijos (1) būdu; 2. politinė visuomeninė pažiūra, pagal kurią visuomenė turi būti organizuota kaip savarankiškų smulkių gamintojų ir vartotojų sąjunga.

Fariziejus

fariziẽjus [gr. pharisaios < hebr. perūšim — atsiskyrusieji]: 1. žmogus, priklausęs Judėjos rel. polit. srovei, gynusiai smulkiųjų ir vidutinių žemvaldžių, pirklių ir amatininkų interesus (II a. pr. m. e.—II m. e. a.); pasižymėjo uždarumu, daugiau rūpinosi išoriniu religingumu; 2*. veidmainis, šventeiva.