Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Volicionalus

volicionalùs [pranc. volitionnel < lot. volo – noriu], psichol. priklausomas nuo valios, paremtas valios aktu.

Vigilumas

vigilùmas [lot. vigil — budrus, atidus], psichol. akylumas, sugebėjimas sutelkti dėmesį į naujus įspūdžius.

Tiflopsichologija

tiflopsichològija [typhlos +  psichologija], psichol. šaka, tirianti aklųjų psichiką.

Temporalizacija

temporalizãcija [< lot. tempus (kilm. temporis) — laikas], psichol. dabarties pergyvenimo perkėlimas į ankstesnį laiką.

Surdopsichologija

surdopsichològija [surdus + ↗ psichologija], psichol. šaka, tirianti kurčiųjų psichiką.

Substancializmas

substancializmas [lot. substantialis — esminis]: 1. filos. pažiūra, aiškinanti, kad egzistuoja tik materialūs objektai; 2. psichol. pažiūra, psichiką laikanti tam tikra savarankiška dvasine substancija.

Skirtotimija

skirtotimija [gr. skirtaō — šokinėju + thymos — dvasia, protas, valia], psichol. jausmų, nuotaikų kaita, sistemos, nuoseklumo trūkumas, lengvabūdiškumas normaliomis ir ištvermė sunkiomis sąlygomis.

Repulsija

repùlsija [lot. repulsio – atstūmimas], psichol. pasibjaurėjimas, nenoras, atšiaurumas.

Reprodukcija

reprodùkcija [pranc. reproduction – atgaminimas], at(si)kūrimas, at(si)naujinimas, dauginimas(is): 1. ek. gamyba kaip nuolat atsinaujinantis procesas; 2. poligrafinė dailės (grafikos, tapybos) kūrinio kopija; 3. psichol. objekto atkūrimas atmintyje.

Reminiscencija

reminisceñcija [lot. reminiscentia – prisiminimas]: 1. neaiškus, miglotas prisiminimas, atgarsis; 2. kito autoriaus kūrinio motyvo arba įvaizdžio transformuotas atgarsis grožinės literatūros, muzikos, dailės kūrinyje, pvz., liaudies dainos „Ant tėvelio dvaro sakalai krypavo“ Δ M. Martinaičio eilutėse „Ant Kalnujų – /Davainavoj /Sakalai krypavo“; 3. psichol. prisiminimo pagerėjimas, praėjus kuriam laikui po įsiminimo.