Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Holenderis

holeñderis [vok. Holländer — olandas], periodinio veikimo malūnas plaušinėms medžiagoms malti; naud. popieriui, asbestcementiniams gaminiams gaminti.

Holizmas

holizm‖as [gr. holos — visas]: 1. pažiūra, reikalaujanti suvokti reiškinį kaip tam tikrą vientisą visumą, netolygią jos elementų sumai; 2. vystymosi teorija, skelbianti, kad nepažinus pasaulio vientisumas lemia jo kūrybinę evoliuciją; ~ą propagavo kai kurie XX a. pradžios filosofai ir biologai.

Holmis

hòlmis [pagal lotyniškąjį Stokholmo (lot. Holmia) pavadinimą], chem. elementas Ho, atom. Nr. 67; metalas.

Holocenas

holocènas [gr. holos — visas + kainos — naujas], Žemės geol. istorijos kainozojaus eros kvartero periodo jauniausia, poledyninė epocha.

Hologamija

hologãmija [holos + ↗ …gamija], vienaląsčių augalų lytinio dauginimosi būdas: individai nesudaro gametų, o susilieja patys, sudarydami zigotą.

Holografija

hologrãfija [holos + ↗ …grafija], objekto erdvinio atvaizdo įrašymo ir atgaminimo metodas, pagrįstas elektromagnetinių, korpuskulinių, akustinių bangų interferencija.

Holograma

hologramà [holos + ↗ …grama], erdvinis objekto atvaizdas, gautas holografijos būdu.

Holokrininis

holokrinin‖is [holos + gr. krinō — išskiriu], ~ės liaukos — belatakės (endokrininės) liaukos (pvz., riebalų), kurių sekretuojančios ląstelės, išskirdamos sekretą, suyra.

Holonominis

holonòmin‖is [holos + gr. nomos — taisyklė, dėsnis], fiz. ~ė sistema — sistema, kurios visi ryšiai varžo sistemos taškų padėtį, bet ne greitį.

Holoturijos

holotùrijos [gr. holothuria], bestuburiai gyvūnai Holothurioidea; gyvena jūrų ir vandenynų dugne.