Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Radiograma

radiogramà [↗ radio… + ↗ …grama]: 1. radiotelegrafu perduodama telegrama; 2. objekto atvaizdas, pvz., rentgenograma, susidaręs jonizuojančiajam spinduliavimui jautrioje fot. medžiagoje.

Radiointerferometras

radiointerferomètr‖as [↗ radio… + ↗ interferometras], keli radioteleskopai, sujungti kabeliu, bangolaidžiu arba retransliacine ryšio linija; ~u matuojamos kosminių radijo šaltinių koordinatės ir kampiniai matmenys.

Radiointroskopija

radiointroskòpija [↗ radio… + ↗ introskopija] ↗ radiovizija.

Radiokarboninis

radiokarbònin‖is [↗ radio… + lot. carbo (kilm. carbonis) — anglis], geol. Δ metodas — kvartero nuogulų absoliutinio amžiaus nustatymo metodas, kuris remiasi radioaktyviosios anglies 14C skilimo spartumu.

Radiokomparatorius

radiokomparãtorius [↗ radio… + ↗ komparatorius], prietaisas radijo bangų elektromagnetinio lauko stiprumui matuoti.

Radiokompasas

radiokòmpasas [↗ radio… + ↗ kompasas], aviacinis kompasas, automatiškai nustatantis kryptį į radijo stotį arba radijo švyturį.

Radiola

radiolà, aparatas, susidedantis iš radijo imtuvo ir gramofono plokštelių el. grotuvo.

Radioliarijos

radioliãrijos [lot. radiolus — spindulėlis], spinduliuočiai — sarkodiniai pirmuonys Radiolaria; gyvena jūrose; kūnas rutuliškas su spinduliškai išsidėsčiusiomis rizopodijomis ir filopodijomis.

Radioliaritas

radioliaritas, biogeninė uoliena, susidariusi daugiausia iš radioliarijų griaučių.

Radioliuminescencija

radioliuminesceñcija [↗ radio… + ↗ liuminescencija], liuminescencija, kurią sužadina α dalelių, elektronų, protonų, rentgeno, gama spindulių, neutronų srautai.