Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Morfografija

morfogrãfija [morphē + ↗ …grafija], mokslas, tiriantis Žemės paviršiaus reljefo formų geom. pavidalą, pagal jį jas klasifikuojantis ir sisteminantis.

Mediana

medianà [lot. vidurinė]: 1. geom. pusiaukraštinė — atkarpa, jungianti trikampio viršūnę su priešingos kraštinės viduriu; 2. tikimybių teorijoje ir mat. statistikoje — vidutinė (centrinė) atsitiktinio dvdžio reikšmė.

Meandra

meándra [pagal labai vingiuotos Didžiojo Mendero (gr. Maiandros) upės Turkijoje pavadinimą]: 1. geogr. kilpos pavidalo upės vingis; 2. geom. motyvų (stačiais kampais lenktų arba spiralinių linijų) ornamentas; būdingas sen. graikų, klasicizmo dailei.

Masverkas

mãsverkas [vok. Masswerk], dekoratyvinis gotikinės architektūros elementas; ažūrinis geom. motyvų arba stilizuotų lapų ornamentas iš akmens arba plytų.

Markšeiderystė

markšeiderỹstė [vok. Markscheiderei < Mark — riba + scheiden — skirti], kasybos sritis, kuri naudingųjų iškasenų žvalgybos ir eksploatacijos, kasybos įmonių, kitų statinių bei įrenginių statybos techn. uždaviniams spręsti naudoja žemės paviršiaus ir kasinių geom. matavimus.

Lučizmas

lučizm‖as [rus. luč — spindulys], XX a. pr. rusų dailės kryptis, artima geom. abstrakcionizmui; ~o kūriniai — susikertančių linijų ir geom. plokštumų kompozicijos.

Labirintas

labirintas [gr. labyrinthos]: 1. klaidus sudėtingo plano sen. statinys; 2. sudėtingas, dažn. spiralės pavidalo, geom. ornamento motyvas; 3. vingiuoti, medžiais apsodinti parko takai, vedantys į aikštę su fontanu; 4. anat. vidinė ausies dalis; susideda iš sraigės, prieangio ir 3 pusratinių kanalų; 5. sudėtinga, paini, klaidi padėtis, vieta, iš kurios sunku rasti išeitį, pvz., minčių Δ, gatvių Δ.

Kongruencija

kongrueñcija [lot. congruentia]: 1. atitikimas, sutapimas; 2. geom. dviparametrė kreivių šeima.

Kongruentus

kongruent‖ùs [lot. congruens (kilm. congruentis) — sutampantis], geom. toks pat, sutampantis, kai uždedamas ant kito, pvz., ~čios figūros (geom. figūros, kurios, uždėtos viena ant kitos, sutampa).

Konfokalus

konfokal‖ùs [↗ kon… + ↗ fokusas1], geom. turintis bendrą židinį, pvz., ~ios kreivės (kūgio pjūviai, turintys bendrus židinius).