Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Telefonistas

telefonìstas [pranc. téléphoniste < gr.]: 1. telefono stoties darbuotojas; 2. kar. ryšininkas, telefono linijų tiesimo specialistas.

Taktikas

tãktikas [gr. taktikos — sugebantis tvarkyti]: 1. kar. taktikos žinovas; 2. žmogus, sugebantis apgalvotai, tikslingai, apdairiai elgtis, nuosekliai siekti užsibrėžto tikslo.

Taktinis

tãktinis, susijęs su taktika; Δ vienetas — kar. dalinys, galintis savarankiškai atlikti kovos uždavinius.

Taboras

tãboras [tiurkų k. tabur]: 1. vado vadovaujama klajojanti čigonų šeimų grupė, kurios daugumą narių sieja giminystės arba gentystės ryšiai; 2. čigonų stovykla, gurguolė; 3. įtvirtinimas iš kar. gurguolės vežimų priešo atakai atremti.

Stratiokratija

stratiokrãtija [gr. stratia — kariuomenė + kratos — valdžia], kar. sluoksnių valdžia, jų viešpatavimas, įsigalėjimas.

Strategas

stratègas [gr. stratēgos < stratos — kariuomenė + agō — vadovauju]: 1. sen. Graikijos kariuomenės arba laivyno vadas; 2. Bizantijos imperijos kar. adm. apygardos vadas; 3. karvedys, strategijos žinovas; 4*. asmuo, mokantis vadovauti visuomeninei, politinei kovai.

Strateginis

stratèginis: 1. susijęs su strategija; 2. turintis kar. reikšmę; turintis reikšmės bendriesiems karo tikslams; 3*. esminis, svarbus bendriesiems politinės, revoliucinės kovos tikslams pasiekti.

Simachija

simãchija [gr. symmachia < syn — drauge + machomai — kaunuosi], sen. Graikijoje— ↗polių1 kar. sąjunga.

Seržantas

seržántas [pranc. sergent < lot. serviens — tarnaujantis], puskarininkis — daugelio valstybių kariuomenių jaunesniųjų vadų kar. laipsnis; tą laipsnį turintis asmuo.

Sekretas

sekrètas1 [lot. secretus — slaptas, paslėptas]: 1. kar. priešakinis užmaskuotas stebėjimo postas; 2. psn. šnek. paslaptis.