Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Racionalus

racional‖ùs [lot. rationalis — protingas]: 1. protingas, pagrįstas, apgalvotas, tikslingas; aiškiai suvokiamas, išreiškiamas; 2. mat. ~usis skaičius — sveikasis arba trupmeninis skaičius, ~usis reiškinys — algebrinis reiškinys be radikalų, ~ioji funkcija — dviejų vieno kintamojo daugianarių santykis.

Proporcija

propòrcija [lot. proportio — santykiavimas]: 1. mat. dviejų santykių lygybė: 2. darna, tam tikras dalių tarpusavio santykis.

Progresija

progrèsija [lot. progressio — augimas, pažanga]: 1. mat. dėsningai kintančių skaičių seka, pvz., aritmetinė Δ; 2. muz. ↗ sekvencija.

Procentilis

proceñtilis, tikimybių teorijoje ir mat. statistikoje — atsitiktinio dydžio skaitinė charakteristika, lygi eilės kvantiliui.

Pliusas

pliùsas: 1. mat. ženklas ( + ) sudėties veiksmui ir teigiamam skaičiui žymėti; 2*. teigiamybė, pranašumas, nauda.

Pi

pi [gr. pi]: 1. šešioliktoji graikų abėcėlės raidė — Π π; 2. mat. iracionalusis skaičius π = 3,14159…, reiškiantis apskritimo ilgio ir jo skersmens santykį.

Perimetras

perimètras [gr. perimetron < perimetreō — matuoju aplink]: mat. 1. uždaro kontūro (apskritimo, daugiakampio) ilgis; 2. plokščios figūros riba.

Periodas

periòdas [gr. periodos — apėjimas, judėjimas ratu], laikotarpis, pasikartojantis procesas ir jo trukmė; raidos tarpsnis, turintis būdingų bruožų, skiriančių jį nuo kitų tarpsnių; pasikartojančių objektų grupė: 1. astr. laiko tarpas, per kurį pasikartoja periodinio proceso, pvz., planetos arba palydovo sukimosi apie ašį, visos fazės; 2. geol. Žemės ir org. pasaulio vystymosi etapas; geochronologinės skalės vienetas; 3. kurio nors pasikartojančio vyksmo trukmė, pvz., virpesių periodas — laiko tarpas tarp dviejų viena po kitos einančių sistemos būsenų, kai pasikartoja visos kintančio dydžio reikšmės; 4. lingv. sudėtingas išbaigto turinio ir formos sakinys, prasminiu ir ritminiu intonaciniu atžvilgiu sudėtas iš dviejų priešpriešą sudarančių dalių — kylančios ir krintančios; 5. mažiausia muz. forma; apima 2, kai kada 3 ar daugiau muz. sakinių; būna savarankiškas arba stambesnės muz. formos dalis; 6. mat. periodinės trupmenos Δ — pasikartojanti skaitmenų grupė; periodinės funkcijos Δ — skaičius, kurio kartotiniais keičiant argumento reikšmę, funkcijos reikšmės nekinta.

Perceptronas

perceptrònas [angl. perceptron < lot. perceptio — pažinimas + ↗ (elek)tronas], smegenų modelis, padedantis tirti natūralųjį intelektą fiz. ir mat. priemonėmis.

Parametras

parãmetras [gr. parametrōn — atmatuojantis]: 1. dydis, apibūdinantis proceso, reiškinio, sistemos savybes; 2. mat. raidinis koeficientas, turintis pastovią reikšmę tik konkretaus uždavinio sąlygomis.