Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Granuliometrinis

granuliomètrin‖is [↗ granulės + gr. metreō — matuoju], geol. susijęs su uolienų, dirvožemio skirtingo dydžio dalelių kiekiu, pvz., ~ė sudėtis, ~ė analizė.

Glacialas

glaciãlas [lot. glacialis — leduotas], geol. ledynmetis.

Geokratinis

geokrãtinis [↗ geo… + gr. kratos — jėga, valdžia], geol. susijęs su sausumos dominavimu, pvz., Δ periodas (geol. laikotarpis, per kurį, kylant Žemės plutai, gerokai padidėja sausumos plotai).

Formacija

formãcija [lot. formatio — pavidalo suteikimas, kūrimas]: 1. darinys, tam tikra visuomenės ist. raidos stadija, pakopa, pvz., feodalizmas; 2. geol. uolienų kompleksas, tam tikromis tektoninėmis sąlygomis susidaręs dideliame plote per vieną ilgą geol. laikotarpį; 3. anat. darinys, tam tikra struktūra, pvz., tinklinė Δ.

Fliuvioglacialinis

fliuvioglaciãlin‖is [lot. fluvius — upė + glacialis— ledinis], geol. susijęs su tirpstančio ledyno tekančių vandenų veikla, pvz., ~ės nuogulos.

Fauna

fáuna [↗ Fauna], kurios nors vietovės, šalies arba geol. periodo istoriškai susiklosčiusi gyvūnų rūšių visuma.

Fanerozojus

fanerozòjus [phaneros + gr. zōē — gyvybė], Žemės geol. istorijos laikotarpis, apimantis 3 geol. eras — paleozojų, mezozojų ir kainozojų; per tą laikotarpį susidariusių uolienų kompleksas.

Facija

fãcija [lot. facies — išvaizda, pavidalas]: 1. geol. nuosėdų arba uolienų susidarymo sąlygų kompleksas, beveik pastovus tam tikroje teritorijoje per tam tikrą laiką, pvz., jūrinė Δ; visa tomis sąlygomis susidariusi uoliena ar uolienų kompleksas, pvz., koralų Δ; 2. landšaftotyroje — mažiausia, elementari geogr. landšafto struktūrinė morfologinė dalis; terit. vienetas.

Eustatinis

eustãtinis [gr. eustathēs — tvirtas, pastovus], geol. lėtas, neperiodiškas, pvz., Δ vandenynų ir jūrų lygio svyravimas.

Erupcija

erùpcija [lot. eruptio — išsiveržimas], išsiveržimas: 1. geol. lavos, pelenų, ugnies išsiveržimas iš vulkano kraterio; 2. astr. Saulės chromosferos žybsnis, matomas fotosferos fone kaip šviesus taškas; 3. med. išbėrimas.