Terminai pagal A-Z

 • A (2,178)
 • B (912)
 • C (447)
 • Č (47)
 • D (1,204)
 • E (1,043)
 • Ė (1)
 • F (926)
 • G (681)
 • H (769)
 • I (720)
 • J (109)
 • K (2,119)
 • L (666)
 • M (1,469)
 • N (497)
 • O (568)
 • P (2,115)
 • Q (5)
 • R (922)
 • S (1,599)
 • Š (222)
 • T (1,069)
 • U (126)
 • V (445)
 • Z (78)
 • Ž (45)

Reversas

revèrsas [lot. reversus – apgręžtas, pasuktas]: 1. antroji (atvirkščioji) medalio arba monetos pusė; 2. kapit. valstybių prek. teisėje – bet kuri prievolė, atsirandanti, įkeitus vertybes, procentinius popierius; 3. įsipareigojimas išpirkti įkeistą vekselį; 4. laivo kapitonui krovinio siuntėjo duodamas garantinis raštas, kuriuo jo davėjas prisiima visą riziką dėl galimų nuostolių; 5. mechanizmas, keičiantis mašinos arba jos dalių judesio kryptį priešinga.

Reprodukcija

reprodùkcija [pranc. reproduction – atgaminimas], at(si)kūrimas, at(si)naujinimas, dauginimas(is): 1. ek. gamyba kaip nuolat atsinaujinantis procesas; 2. poligrafinė dailės (grafikos, tapybos) kūrinio kopija; 3. psichol. objekto atkūrimas atmintyje.

Remisija

remisija [lot. remissio – sumažėjimas, susilpnėjimas]: 1. ek. mokėjimo pagal sąskaitą sumos suapvalinimas mažėjimo linkme; 2. laikinas ligos reiškinių susilpnėjimas; ligos atoslūgis.

Rabadas

rãbadas [arab. rabad — priemiestis], Rytų šalių priemiestis su prek. pastatais, amatininkų dirbtuvėmis.

Protekcionizmas

protekcionizmas [↗ protekcija], valstybės ek. politika, kuria nacionalinė ekonomika saugoma nuo kt. šalių konkurencijos arba kuria plečiamos jos užs. rinkos.

Porolonas

porolònas, poliuretaninio putplasčio, gaminamo TSRS, prek. pavadinimas.

Polka

pòlka [ček. < půlka — pusė (žingsnio)], čekų liaudies šokis; greito tempo; šokama poromis ratu.

Planas

plãnas [lot. planum — plokštuma]: 1. geod. nedidelės teritorijos arba inžinerinio įrenginio sumažinta horizontalioji projekcija; 2. brėžinys, kuriame sutartiniais ženklais plokštumoje pagal tam tikrą mastelį atvaizduota Žemės paviršiaus dalis (topografinis Δ) arba statinys; 3. kuriam nors laikui numatyta darbų apimtis, užduoties vykdymo tvarka; 4. ek. liaudies ūkio arba jo padalinių (įmonių šakų, ek. rajonų) privalomų ekonominio ir socialinio vystymo direktyvų ir rodiklių sistema, nusakanti tarpusavyje suderintus vystymo tikslus, terminus ir būdus jiems pasiekti; 5. mokslo veikalo, straipsnio, prakalbos, grožinės literatūros kūrinio sandaros metmenys, trumpa schema (dažn. parengiama iš anksto kaip pagalbinė priemonė veikalui, straipsniui rašyti).

Perlonas

perlònas [vok. Perlon], poliamidinio pluošto, gaminamo VFR, prek. pavadinimas.

Paternalizmas

paternalizmas [lot. paternus — tėviškas]: 1. kapit. įmonininko pastangos sudaryti iliuziją, kad rūpinamasi ir darbininkų reikalais; 2. imperialistinės valstybės ek. politika, kurios tikslas išnaudoti besivystančias šalis, kartu stengiantis sudaryti rūpinimosi regimybę.